PRAVIDLA SOUTĚŽE

VALENTÝNSKÁ SOUTĚŽ!

§ 1
Obecná ustanovení

 1. Pořadatelem soutěže „Víkend v Paříži s pařížskými parfémy“ (dále jen „soutěž“) je Paris Cosmetics Sp. z o.o se sídlem: Górnicza 1, 32-332 Bukowno, PL, IČ (REGON): 387462686, DIČ (NIP): PL6372211771, e-mailová adresa:  [email protected], telefon: +420 555 558 888 (dále jen „pořadatel“).
 2. Sociální sítě jako Instagram, Facebook a TikTok nejsou organizátory soutěže a jsou zproštěny jakékoli odpovědnosti za soutěž, nároky účastníků, organizaci soutěže a její průběh. Soutěž není nijak podporována ani sponzorována společnostmi Instagram a Facebook.
 3. Soutěž probíhá podle pravidel popsaných v těchto podmínkách a v souladu s obecně platnými právními předpisy na území České republiky.
 4. Soutěž začíná 10. února 2023 ve 22:00 a končí 31. března 2023 ve 23:59:59 středoevropského času.

§ 2
Účastníci a pravidla soutěže

 1. Účast v soutěži je dobrovolná a bezplatná.
 2. Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba (dále jen „účastník“), která:
  1. se seznámila s těmito pravidly, souhlasí s nimi a svou účastí v soutěži dává souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely soutěže,
  2. dosáhla věku 18 let a je plně způsobilá k právním úkonům,
  3. má trvalé bydliště na území České republiky,
  4. během doby trvání soutěže provede nákup v internetovém obchodě Pařížské parfémy (www.parizske.cz,
  5. splní soutěžní úkol odpovědí na otázku „Jaký je nejlepší dárek pro smysly?“,
  6. vyplní přihlášku do soutěže na www.parizske.cz/soutez nebo při nákupu na stránce Pařížské parfémy.
 3. Z účasti v soutěži jsou vyloučeni pořadatel, zaměstnanci pořadatele a subjekty a zaměstnanci subjektů poskytujících pořadateli služby při organizaci soutěže na základě občanskoprávních smluv, jakož i členové nejbližší rodiny (manželé, potomci, potomci a sourozenci) výše uvedených osob.
 4. Soutěže se zúčastní pouze účastníci, kteří splní soutěžní úkol ve lhůtě stanovené v pravidlech.
 5. Účastník se může soutěže zúčastnit pouze jednou.
 6. Organizátor si vyhrazuje právo vyřadit a nezařadit do soutěže splněné soutěžní úkoly, jejichž autoři:
  1. nejednají vlastním jménem, ale prostřednictvím třetích osob,
  2. v soutěži použijí slovo běžně považované za urážlivé nebo použijí pornografický obsah, obsah propagující rasovou, etnickou a náboženskou nenávist nebo diskriminující sociální skupiny,
  3. vrátili zboží.
 7. Výherce soutěže, který obdrží poukaz v hodnotě 25 000 Kč, se zavazuje pořídit 1 (jednu) fotografii z dovolené (např. v Paříži) a zaslat ji pořadatelovi soutěže. Vítěz souhlasí se zveřejněním fotografie na profilech sociálních sítí pořadatele a na webových stránkách Pařížské parfémy. Výherce jako autor fotografie převede veškerá autorská práva k fotografii na pořadatele za 1Kč. S výhercem bude o převodu autorských majetkových práv k fotografii podepsaná smlouva (zákonná povinnost uzavřít smlouvu písemně).

§ 3
Ceny a určení výherců

 1. Za účelem zajištění řádného průběhu soutěže jmenuje pořadatel tříčlennou komisi (dále jen „soutěžní komise“) složenou ze zaměstnanců Pařížských parfémů. Úkolem soutěžní komise je dohlížet na řádný průběh soutěže, rozhodovat o všech záležitostech souvisejících se soutěží, včetně výkladu ustanovení těchto pravidel, a vybírat účastníky, kterým budou uděleny ceny (dále jen „výherci“, „výherce“). Rozhodnutí komise jsou konečná, což nezbavuje účastníka práva uplatňovat nároky podle zákona.
 2. Na konci soutěže vyhodnotí soutěžní komise soutěžní úkoly účastníků a vybere účastníky, kteří nejlépe splnili soutěžní úkol.
 3. Výhercem v soutěži mohou být tři (3) účastníci.
 4. Vítězům soutěže budou uděleny následující ceny:
  1. 1 x poukaz v hodnotě 25000Kč na zájezd v Čedok a.s., se sídlem Vinohradská 2577/178, Vinohrady, 130 00 Praha 3, Česká republika, IČO: 601 92 755
  2. 1 x poukaz v hodnotě 2500Kč na nákup v internetovém obchodě Pařížské parfémy (nutno uplatnit do 30 dnů)
  3. 1 x voucher v hodnotě 500Kč k použití v internetovém obchodě Pařížské parfémy (použití do 30 dnů)
 5. Pořadatel rovněž poskytuje ceny útěchy pro každého účastníka soutěže v podobě individuálního slevového kódu -20 % z hodnoty objednávky na další nákupy v internetovém obchodě Pařížské parfémy.
 6. Ceny uvedené v § 3 odst. 4 písm. b-c jsou nepeněžní výhra v úhrnné hodnotě nepřevyšující 10.000, – Kč včetně zákonné sazby DPH a jsou osvobozeny od daně z příjmů podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších právních předpisů. 
 7. Pořadatel uhradí daň z příjmu z ceny uvedené v § 3 odst. 4 písm. a).
 8. Komise dokončí výběr výherců nejpozději do 10. dubna 2023.
 9. O ukončení soutěže budou výherci informováni zveřejněním informací na profilu pořadatele na Instagramu a Facebooku. Kromě toho ihned po výběru výherců zašle pořadatel výhercům soutěže e-maily se zprávou o výhře.
 10. Podmínkou pro získání výhry je, aby výherce do 14 dnů od obdržení e-mailu poskytl pořadatelovi v soukromé zprávě údaje nezbytné pro předání výhry, zejména: jméno, příjmení, e-mailovou adresu, poštovní adresu.
 11. V případě, že výherce neposkytne údaje potřebné pro předání ceny do data a za podmínek uvedených v odstavci 9 výše, soutěžní komise vybere dalšího účastníka, který cenu obdrží.
 12. Pořadatel neodpovídá za nedoručení výhry účastníkovi, pokud nemožnost doručení výhry byla způsobena pouze tím, že účastník neposkytl údaje potřebné pro doručení výhry nebo poskytl nesprávné či rozporuplné údaje.
 13. Každou výhru zašle pořadatel na adresu uvedenou výhercem na území České republiky do 30 dnů ode dne, kdy výherce pořadatelovi dodá informace potřebné k odeslání výhry.
 14. Sponzorem cen je pořadatel.
 15. Výherce nesmí převést práva na udělenou výhru na třetí osobu.
 16. Výherce má možnost vzdát se nároku na výhru, která mu byla udělena, a to podáním příslušného písemného prohlášení pořadateli.
 17. Cenu můžete v soutěži získat pouze jednou.
 18. Výhra bude účastníkovi zaslána/předána na náklady pořadatele.
 19. Účastník není oprávněn požadovat převod výhry na peněžní výhru.

§ 4
Osobní údaje

 1. Správcem osobních údajů účastníků soutěže je pořadatel. Pořadatele je možné kontaktovat na e-mailové adrese [email protected]
 2. Veškeré osobní údaje poskytnuté v souvislosti se soutěží budou pořadatelem zpracovány pro účely oprávněných zájmů, respektive za účelem účasti v soutěži, předání výhry či za jiným účelem spojeným se soutěží a v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Splněním soutěžního úkolu dává účastník souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro účely soutěže.
 3. Osobní údaje účastníků budou zpracovávány po dobu a v rozsahu (za účelem) nezbytném pro realizaci soutěže, výběr výherců, vyřízení případných stížností, daňové vypořádání a v případě výherců také oznámení o předání výhry, vydání výhry.
 4. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, je však podmínkou účasti v soutěži a vydání výher výhercům, pokud jde o identifikační a adresní údaje.
 5. Podrobnosti o zpracování osobních údajů jsou k dispozici v zásadách ochrany osobních údajů, které jsou k dispozici na adrese: https://parizske.cz/pravni-politika/.

§ 5
Stížnosti

 1. Účastníci soutěže mají právo podat stížnost týkající se průběhu soutěže, a to písemně na e-mailovou adresu [email protected] s poznámkou „stížnost“ po dobu trvání soutěže, jakož i do 14 dnů po jejím skončení.
 2. Ve stížnosti by měla být uvedena alespoň jeho e-mailová adresa, aby bylo možné údaje ověřit.
 3. Pořadatel odpoví na stížnost účastníka do 14 dnů e-mailem na adresu, ze které obdržel e-mail se stížností.
 4. Negativní posouzení stížnosti účastníka ze strany pořadatele nevylučuje právo účastníka domáhat se svých nároků podle obecně platných právních předpisů, a to i soudní cestou.

§ 6
Závěrečná ustanovení a technické informace

 1. Tato ustanovení vstupují v platnost 10. dubna 2023.
 2. Soutěž není spotřebitelskou loterií zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách a nevztahují se na ni pravidla obsažená ve výše uvedeném zákoně a v prováděcích předpisech k tomuto zákonu.
 3. Organizátor soutěže neodpovídá za to, že potenciální účastník nemůže odevzdat vyplněný soutěžní úkol z důvodů výlučně na jeho straně.
 4. Pravidla soutěže jsou k dispozici v průběhu soutěže na internetových stránkách pořadatele na adrese: https://parizske.cz/pravidla-souteze
 5. Pořadatel se zavazuje vyvinout veškeré úsilí ke smírnému řešení sporů, které mohou vzniknout v souvislosti s průběhem soutěže.
 6. Změny pravidel vyžadují zveřejnění a informování účastníků o změnách provedených pořadatelem. Změny lze provádět pouze z důvodů přizpůsobení nařízení normám platných právních předpisů.